Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van deze site gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Martinique BV kan de juistheid en de volledigheid van deze site niet garanderen.

Deze website is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kan de informatie niet volledig of niet actueel zijn en op meerdere manieren uitgelegd worden. Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld is Martinique BV niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatie, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden door en/of gevolg van het gebruik van deze site. Martinique BV zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door het gebruik of de werking van software, documenten, levering van diensten of het uitblijven van levering van diensten, of ter beschikking gestelde informatie op deze site.

Alle auteursrechten en andere rechten op teksten, afbeeldingen -zoals foto’s e.d.-, software en andere materialen op deze site zijn ons eigendom en mogen niet worden gepubliceerd en/of verveelvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.